Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal12
I altProsent
November 2020November 2019 - November 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
3Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal548-16,2
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst4300,0
Industri i alt47-13,0
Bygg og anlegg316,9
Bustader og forretninsbygg52-11,9
Transport344-21,1
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import319-24,0
Anna sal484,3