Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal12
I altProsent
September 2020September 2019 - September 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
3Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal599-16,1
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst3200,0
Industri i alt45-11,8
Bygg og anlegg47-17,5
Bustader og forretninsbygg50-9,1
Transport383-17,5
Offentleg verksemd0-100,0
Netto direkte import316-54,3
Anna sal5410,2