Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerAugust 2020
A. Internasjonale reserver NOK667 672
(1) Valutareserver602 094
(a) Verdipapir554 113
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:47 982
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF47 572
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet410
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF11 636
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF20 036
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar33 905
finansielle derivat43
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna33 863
B. Andre krav i valuta5 075
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar110
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar0
gull utanfor internasjonale reservar0
anna4 964
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)August 2020
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-10-10
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-10-10
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-4 000-4 00000
(b) Lange posisjonar (+)28128100
3. Anna-26 639-26 63900
utbetalingar relaterte til repos (-)-35-3500
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-26 605-26 60500
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarAugust 2020
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-5 013
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-5 013
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)43
terminar44
futures0
byteavtalar0
opsjonar-1
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar i SDR-kurven0
Fordeling av valuta verdsatt i USD0
Fordeling av valuta verdsatt i EUR0
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY0
Fordeling av valuta verdsatt i GBP0
valutasortar utanfor SDR-kurven0