Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
ÅrSum tre måneder, rullerendeMåned
20182019Februar 2020 - April 2020Mars 2020 - Mai 2020April 2020 - Juni 2020Mai 2020 - Juli 2020Juli 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt1,31,2-4,7-7,4-5,2-0,31,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,22,3-5,8-8,9-6,4-0,41,1
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,7-5,71,71,61,50,41,0
Innenlandsk sluttanvendelse2,12,4-7,6-11,8-8,1-0,50,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,91,5-10,6-16,3-11,3-0,42,9
Konsum i offentlig forvaltning1,41,7-1,9-3,0-2,20,51,0
Bruttoinvestering i fast realkapital2,86,1-4,4-4,8-3,10,02,2
Eksport i alt-0,21,5-4,4-6,9-8,3-4,05,6
Import i alt1,95,2-12,6-19,6-17,2-5,14,4
 
Sysselsatte personer1,61,6..-1,3.
Utførte timeverk1,81,8..-4,2.