Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerJuni 2020
A. Internasjonale reserver NOK.
(1) Valutareserver636 502
(a) Verdipapir554 388
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:82 114
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF81 225
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet889
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 539
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF21 589
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar45 897
finansielle derivat14
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna45 884
B. Andre krav i valuta6 832
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar239
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar4
gull utanfor internasjonale reservar0
anna6 590
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Mai 2020
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-10-10
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-10-10
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)0000
(b) Lange posisjonar (+)0000
3. Anna-72 087-72 08700
utbetalingar relaterte til repos (-)-52 578-52 57800
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-19 510-19 51000
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarMai 2020
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-6 222
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-6 222
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)7
terminar2
futures0
byteavtalar0
opsjonar4
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar i SDR-kurven0
Fordeling av valuta verdsatt i USD0
Fordeling av valuta verdsatt i EUR0
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY0
Fordeling av valuta verdsatt i GBP0
valutasortar utanfor SDR-kurven0