Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
September 2019September 2018 - September 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal7143,5
Jordbruk og skogbruk2100,0
Fiske og fangst1-50,0
Industri i alt516,3
Bygg og anlegg57-1,7
Bustader og forretninsbygg55-15,4
Transport4640,9
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import23545,8
Anna sal4958,1