Tabell

Revisjon av foreløpige månedstall hittil i år for import , varegrupper etter SITC1
Nye tallEndring fra forrige publiseringEndring fra første gangs publisering
Millioner kronerProsentProsent
Måleperiode hittil i år
April 2019
1Revisjon siden første publisering: summen av månedstallene («hittil i år») slik de foreligger nå, sammenlignet med summen av månedstallene slik de var første gang de ble publisert. Revisjon siden forrige publisering: summen av månedstallene («hittil i året») slik de foreligger nå, sammenlignet med summen av månedstallene («hittil i året») slik de forelå ved forrige publisering av oppdaterte tall for den aktuelle perioden. Ved forrige publisering var tallene for måneder forut for måneden angitt i tabellhodet allerede revidert et antall ganger (se omtale av revisjonspraksisen i «om statistikken»). Den normale utviklingen er størst revisjoner fra første publiseringsmåned – og mindre endringer utover i året. Dette illustreres i denne tabellen ved at prosentvis endring i «endring fra første gangs publisering» normalt er høyere enn i «endring fra forrige publisering».
I alt251 7290,41,0
Av dette:
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793) publisering2 58329,2104,7
Import utenom skip og oljeplattformer publisering249 1460,10,5
 
0 Matvarer og levende dyr16 0350,0-0,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 0368-0,9-0,9
01 Kjøtt og kjøttvarer4370,00,2
02 Meierivarer og egg489-0,1-0,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr2 0220,00,0
04 Korn og kornvarer2 3590,0-0,4
05 Grønnsaker og frukt4 4650,0-0,1
06 Sukker, sukkervarer og honning5130,00,8
07 Kaffe, te, kakao, krydderier1 247-0,1-0,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 2830,00,0
09 Forskjellige matvarer2 1520,0-0,1
 
1 Drikkevarer og tobakk3 173-0,10,0
11 Drikkevarer2 162-0,1-0,1
12 Tobakk og tobakksvarer1 0110,00,0
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 4320,0-0,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå160,00,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter7650,00,0
23 Rågummi45-0,2-0,2
24 Tømmer, trelast og kork1 7990,0-0,2
25 Papirmasse og papiravfall1440,00,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd410,0-2,1
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler1 2470,0-0,3
28 Malmer og avfall av metall10 2590,10,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer1 1160,00,0
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm15 8743,112,4
32 Kull, koks og briketter892-0,2-0,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter12 1574,116,7
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte7 8220,00,0
34 Gass, naturlig og tilvirket386-0,15,5
342 Flytende propan og butan3130,00,0
35 Elektrisk strøm2 4390,00,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 1550,00,0
41 Dyrefett og -oljer9420,00,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert1 1510,00,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet620,0-0,1
 
5 Kjemiske produkter24 1270,0-0,1
51 Organiske kjemiske produkter2 9770,0-0,2
52 Uorganiske kjemiske produkter1 8070,00,0
53 Farge- og garvestoffer1 2680,0-0,1
54 Medisiner, farmasøytiske produkter6 5840,0-0,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter2 5160,0-0,1
56 Kunstgjødsel1 0870,00,0
57 Plastråstoffer1 7670,00,0
58 Plast, halvfabrikata2 1690,0-0,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt3 9510,00,0
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale38 2900,0-0,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn161-0,2-0,2
62 Varer av gummi, i.e.n.1 8880,00,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)2 6520,0-0,4
64 Papir, papp og varer derav2 6110,0-0,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer2 9270,00,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler3 2900,0-0,2
67 Jern og stål6 2550,0-0,3
68 Metaller, unntatt jern og stål3 2170,0-0,2
69 Varer av metaller, i.e.n.15 2900,00,0
 
7 Maskiner og transportmidler101 1610,51,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr11 552-0,1-2,2
72 Maskiner for spesielle industrier9 767-0,1-0,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner6460,0-0,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr13 2110,0-0,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr6 017-0,3-0,4
76 Telekommunikasjonsapparater8 401-0,4-0,4
77 Elektriske maskiner og apparater12 928-0,1-0,3
78 Kjøretøyer for veg31 5670,00,0
79 Andre transportmidler7 0728,924,2
 
8 Forskjellige ferdigvarer35 107-0,1-0,3
81 Prefabrikerte bygninger3 1760,0-0,7
82 Møbler og deler5 841-0,2-0,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende615-0,1-0,3
84 Klær og tilbehør til klær7 1070,0-0,1
85 Fottøy2 151-0,1-0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument6 0260,1-0,3
88 Fotografiske og optiske artikler, ur1 070-0,1-0,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.9 121-0,1-0,3
 
9 Andre varer og transaksjoner3750,0-1,2
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00,00,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art1270,00,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler30,00,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)2450,0-1,9