Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerMars 2019
A. Internasjonale reserver NOK583 830
(1) Valutareserver512 155
(a) Verdipapir502 292
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:9 863
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF9 706
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet157
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF7 827
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF18 761
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar45 087
finansielle derivat4
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna45 083
B. Andre krav i valuta1 288
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar197
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar-10
gull utanfor internasjonale reservar0
anna1 101
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Mars 2019
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-340-340
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-340-340
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-1 200-1 20000
(b) Lange posisjonar (+)1 5721 57200
3. Anna-21 899-21 89900
utbetalingar relaterte til repos (-)-200-20000
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-21 699-21 69900
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarMars 2019
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp29 199
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-11 796
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 140 994
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)-7
terminar-7
futures0
byteavtalar0
opsjonar0
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar583 830
valutasortar i SDR-kurven546 034
Fordeling av valuta verdsatt i USD290 304
Fordeling av valuta verdsatt i EUR168 727
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY43 202
Fordeling av valuta verdsatt i GBP43 801
valutasortar utanfor SDR-kurven37 796