Tabell

Boligøkonomi for husholdninger, bomiljø og -standard for personer 16 år og over. Kroner og prosent.
20152018
Kroner/år
Renter og avdrag. Gjennomsnitt for eiere74 41367 422
Husleie. Gjennomsnitt for leiere68 97276 823
Total bokostnad. Gjennomsnitt for alle94 13495 762
Andel husholdninger
Opplever de samlede boutgiftene som svært tyngende65
Eiere med boliglån6564
Andel personer
Opplever å ha liten plass1010
Bor i bolig med fukt og/eller råte76
Har hage eller privat tomt8583
Bor i område som er trafikkfarlig for små barn3234
Plaget av støy i boligen, som kommer utenfra76