Tabell

Fordeling av landets bebygde areal. Kvadratkilometer. Prosent.
2018
Km²Prosent
Bebygde områder i alt5 473100,0
Boligbebyggelse1 26623,1
Fritidsbebyggelse4458,1
Bebygd område for landbruk og fiske5309,7
Næring, offentlig og privat tjenesteyting4508,2
Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur2 23140,8
Andre bebygde områder55310,1