Tabell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hovedtall1
20162017Endring i prosent
2015 - 20162016 - 2017
1Tallene som oppgis er i løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
3Årsverk refererer til "årsverk ekskl. lange fravær". På grunn av overgang til ny datakilde (A-ordningen), vises ikke endringstall for årsverk for årene 2014 eller tidligere.
Driftskostnader (mill.kr.)125 3915 3363-1
Døgnplasser1 9541 9111-2
Utskrivninger15 88516 395133
Oppholdsdøgn (liggedager)636 981624 7592-2
Polikliniske konsultasjoner402 267436 693-79
Årsverk34 0534 0962,91,0