Tabell

Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)
2017
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Disse tallene omfatter i all hovedsak handel med eldre skip , fly og oljeplattformer.
I alt683 354100,0843 286100,0
 
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske17 5602,658 5106,9
01 Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell15 6302,35670,1
02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk4780,11 7290,2
03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst1 4520,256 2146,7
 
Bergverksdrift og utvinning15 0252,2413 61549,0
05 Steinkull og brunkull1 0750,210,0
06 Råolje og naturgass5 4320,8408 62248,5
07 Metallholdig malm5 6840,81 3740,2
08 Bryting og bergverksdrift ellers2 8330,43 6180,4
 
Bearbeidede varer640 44093,7353 09741,9
10 Næringsmidler41 0406,044 8715,3
11 Drikkevarer6 3680,99070,1
12 Tobakksvarer3 4270,5100,0
13 Tekstiler7 8001,11 5100,2
14 Klær19 8812,91 0950,1
15 Lær og lærvarer7 6441,13760,0
16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler14 2732,13 2410,4
17 Papir og papirvarer8 7461,37 4740,9
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak300,040,0
19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter23 7983,567 5438,0
20 Kjemikalier og kjemiske produkter42 1436,238 7864,6
21 Farmasøytiske råvarer og preparater19 3302,813 9111,6
22 Gummi- og plastprodukter21 1843,14 3200,5
23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter10 2941,52 6950,3
24 Metaller40 5755,965 2797,7
25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr57 5248,410 4411,2
26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter59 8868,819 7412,3
27 Elektrisk utstyr35 2185,213 4201,6
28 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted66 1959,730 4843,6
29 Motorvogner og tilhengere75 77711,17 2300,9
30 Andre transportmidler48 4117,114 9691,8
31 Møbler14 6852,12 3260,3
32 Annen industriproduksjon16 2102,42 4660,3
 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 7210,35 8100,7
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 7210,35 8100,7
 
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet3 4790,55 0980,6
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg00,0-0,0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall3 4790,55 0980,6
 
Informasjon og kommunikasjon4 5050,77220,1
58 Forlagsvirksomhet4 2760,67020,1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak2290,0210,0
 
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting80,000,0
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse60,000,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet20,000,0
 
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter6170,12960,0
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning4930,12550,0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet1240,0410,0
 
Annen tjenesteyting-0,000,0
96 Annen personlig tjenesteyting-0,000,0
 
Ufordelt produktgruppe1-0,06 1380,7
00 Uoppgitt-0,06 1380,7