Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2017Oktober 2016 - Oktober 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal7423,9
Jordbruk og skogbruk350,0
Fiske og fangst22-8,3
Industri i alt48-7,7
Bygg og anlegg5934,1
Bustader og forretninsbygg8014,3
Transport4522,0
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import238-2,6
Anna sal402,6