Tabell

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
1. kvartal 2016 - 2. kvartal 20161. kvartal 2017 - 2. kvartal 2017
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift-0,10,6
Industri0,20,4
Kraftforsyning0,20,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,5-0,3
Bygge- og anleggsvirksomhet0,70,4
Varehandel0,30,5
Samferdsel0,10,6
Hotell- og restaurantvirksomhet0,10,9
Informasjon og kommunikasjon0,50,5
Omsetning og drift av fast eiendom0,91,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,10,2
Forretningsmessig tjenesteyting0,30,3
Undervisning0,30,5
Helse- og sosialtjenester0,50,3
Kultur, underholdning og fritid i alt1,00,7
Personlig tjenesteyting0,81,2