Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift153,6153,5150,4156,6152,7
Industri154,4153,5152,0154,4155,1
Kraftforsyning176,7171,1171,9173,3177,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon143,6144,1143,5145,3143,6
Bygge- og anleggsvirksomhet147,2145,5145,5147,4149,8
Varehandel140,1141,9141,9142,5139,0
Samferdsel150,2151,2151,0153,8153,5
Hotell- og restaurantvirksomhet132,1132,6134,2136,2137,4
Informasjon og kommunikasjon156,8156,9155,4162,7159,0
Omsetning og drift av fast eiendom156,8154,2154,2158,0157,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting145,8145,0145,0147,7145,7
Forretningsmessig tjenesteyting143,1143,6143,6149,4147,8
Undervisning142,5146,1146,5144,8147,5
Helse- og sosialtjenester147,2149,6150,5151,3152,6
Kultur, underholdning og fritid i alt147,5149,6149,6149,5149,7
Personlig tjenesteyting144,6147,8146,5146,8148,3