Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerJuni 2017
A. Internasjonale reserver NOK543 256
(1) Valutareserver477 223
(a) Verdipapir468 734
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:8 489
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF8 089
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet400
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF6 170
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF16 437
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar43 426
finansielle derivat6
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna43 420
B. Andre krav i valuta926
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar287
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar0
gull utanfor internasjonale reservar0
anna640
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Juni 2017
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-170-170
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-170-170
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-1 700-1 70000
(b) Lange posisjonar (+)87487400
3. Anna-19 181-19 18100
utbetalingar relaterte til repos (-)-419-41900
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-18 762-18 76200
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarJuni 2017
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp32 415
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-7 873
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 140 288
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)6
terminar2
futures0
byteavtalar0
opsjonar4
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar543 256
valutasortar i SDR-kurven501 560
Fordeling av valuta verdsatt i USD278 856
Fordeling av valuta verdsatt i EUR142 917
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY41 599
Fordeling av valuta verdsatt i GBP38 188
valutasortar utanfor SDR-kurven41 696