Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juni 2017Juni 2016 - Juni 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal778-2,6
Jordbruk og skogbruk350,0
Fiske og fangst230,0
Industri i alt56-18,8
Bygg og anlegg611,7
Bustader og forretninsbygg72-13,3
Transport4802,8
Offentleg verksemd1-50,0
Netto direkte import231-8,8
Anna sal51-13,6