Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer7,47,66,3-0,7-3,80,5
 
Bygg og anlegg6,75,23,82,61,18,3
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning2,97,625,1-5,2-8,1-20,4
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler19,642,19,8-1,5-22,7-12,0
Skip og båter50,3-45,7-49,3-25,513,1-16,6
Transportmidler6,814,8-2,3-23,4-3,57,3
Maskiner og utstyr3,712,00,80,1-0,73,8
Endring i livdyr- og frukttrebestand............
FOU og annen immatriell realkapital-3,1-1,013,21,71,61,1
 
Jordbruk og skogbruk-13,03,80,6-16,94,23,5
Fiske, fangst og akvakultur67,5-58,489,016,37,32,9
Bergverksdrift48,3-10,3-12,5-14,4-49,1-45,8
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester9,522,913,8-4,0-15,2-14,7
Utvinning av råolje og naturgass11,415,317,6-3,7-15,2-13,4
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass....-48,9-14,7-14,0-70,2
Industri5,94,9-4,65,1-6,25,7
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri5,1-9,4-17,219,7-18,3-1,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,5-3,543,0-41,1-1,66,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler2,5-13,34,7-21,54,547,8
Produksjon av papir og papirvarer31,314,8-14,0-15,5-12,638,9
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak59,6-3,435,14,4-38,4-26,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-14,020,1-19,413,09,327,3
Produksjon av kjemiske råvarer-11,624,8-10,23,01,921,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,02,2-2,5-5,0-4,43,0
Produksjon av metaller-0,85,2-3,3-0,340,238,6
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner18,31,610,34,4-9,0-16,1
Verftsindustri og annen transportmiddel industri17,470,6-4,1-7,8-23,413,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4,8-1,222,7-13,7-9,0-12,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr36,58,58,54,9-17,9-21,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning8,38,38,46,63,512,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon-10,37,7-10,728,25,22,8
Bygge- og anleggsvirksomhet11,124,1-16,6-6,11,15,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner16,6-4,216,51,3-1,4-13,6
Rørtransport-6,5-38,7786,132,1-4,6-68,3
Utenriks sjøfart47,0-57,8-87,0-15,7138,3-46,0
Transport utenom utenriks sjøfart-6,319,2-16,3-26,9-15,47,2
Post og distribusjonsvirksomhet-11,0-74,825,1-21,326,0-11,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet-8,423,9-0,813,2-7,9-5,8
Informasjon og kommunikasjon-4,68,88,9-7,11,34,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet64,3-37,321,1-7,85,3-0,9
Omsetning og drift av fast eiendom-9,27,9-6,011,5-2,17,2
Boligtjenester, egen bolig17,010,95,3-1,41,69,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-10,127,911,70,5-0,72,3
Forretningsmessig tjenesteyting18,41,5-7,9-2,421,35,9
Offentlig admistrasjon og forsvar5,2-4,010,91,74,38,3
Undervisning-7,5-3,19,23,87,62,8
Helse- og omsorgstjenester1,17,220,07,6-8,85,5
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,0-5,12,99,5-1,62,3
Fastlands-Norge5,07,42,90,40,65,9
Offentlig forvaltning1,1-1,811,84,43,06,1
Statsforvaltning5,0-1,315,07,10,67,5
Sivil forvaltning-2,05,817,98,0-0,38,3
Forsvar43,0-28,4-1,31,17,02,1
Kommuneforvaltning-3,4-2,37,60,86,44,3