Tabell

Andel arealbruk og arealressurser innen tettsted, etter størrelsesgrupper. Prosent
2016
200- 19 999 bosatte20 000- 99 999 bosatte100 000 bosatte eller flere
Boligbebyggelse44,542,241,5
Næring, offentlig og privat tjenesteyting8,313,514,1
Veg12,714,114,8
Annen bebyggelse og anlegg18,214,813,6
Skog9,79,86,2
Jordbruk3,51,34,0
Andre ubebygde områder3,24,35,7