Tabell

Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
2015Endring i prosent
Siden 19902014 - 2015
1Tallet gjelder foregående år. Endringen i prosent viser økt netto opptak i skog siden 1990. Kilde: NIBIO
Tallene for skog og arealer i Norge ble rettet 15.12.2016.
Utslipp fra norsk territorium53,94,21,1
Olje- og gassutvinning15,183,32,5
Industri og bergverk11,9-39,32,5
Energiforsyning1,7311,3-0,6
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-56,7-1,2
Veitrafikk10,332,60,3
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,415,3-0,6
Jordbruk4,5-5,31,0
Andre kilder2,85,2-3,2
Opptak og utslipp fra skog og arealer i Norge1-25,4-58,83,5