Tabell

Utslipp til luft av klimagasser, etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter
199020142015Endring i prosent
1990 - 20152014 - 2015
Alle næringer og husholdninger65 93860 56061 323-7,01,3
 
Utslipp fra utenriks luft- og sjøfart14 2107 2297 346-48,31,6
Utenriks luftfart - norske flyselskaper6142 8373 038394,87,1
Utenriks sjøfart - norskdrevne skip13 5964 3924 307-68,3-1,9
 
Utslipp fra andre næringer og husholdninger51 72853 33153 9774,31,2
Jordbruk og skogbruk5 4684 9655 010-8,40,9
Fiske og fangst1 4211 1251 070-24,7-4,9
Akvakultur28484560,7-6,3
Bergverksdrift3884543931,3-13,4
Utvinning av råolje og naturgass8 39914 51015 09479,74,0
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass272281182-33,1-35,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri574491533-7,18,6
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3879-76,328,6
Trelast-, trevare- og papirvareindustri727332315-56,7-5,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak1565-66,7-16,7
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri6 1685 0315 526-10,49,8
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri1 5041 8611 79619,4-3,5
Produksjon av metaller10 6824 0203 889-63,6-3,3
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner1366761-55,1-9,0
Verftsindustri og annen transportmiddelindustri843925-70,2-35,9
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2597-72,0-22,2
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr32419533,3-20,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning4931 8051 801265,3-0,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon1 8951 7241 668-12,0-3,2
Bygge- og anleggsvirksomhet53784885459,00,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner612506495-19,1-2,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet60159161168,31,3
Post og telekommunikasjon3552214-96,1-36,4
Informasjon og kommunikasjon, unntatt telekommunikasjon21272519,0-7,4
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1611812-92,5-33,3
Omsetning og drift av fast eiendom341421 300,02,4
Tjenesteytende næringer ellers370257246-33,5-4,3
Rørtransport..0..
Transport ellers4 1068 6938 759113,30,8
Undervisning1115046-58,6-8,0
Helse- og sosialtjenester332172158-52,4-8,1
Offentlig administrasjon og forsvar510285263-48,4-7,7
Husholdninger6 2335 4555 385-13,6-1,3