Tabell

Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste år1
2014
Mill. tonn CO2-ekvivalenterMill. tonn1 000 tonnTonn
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor-karboner (PFK)Svovel-heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Alle kilder53,344,0212,78,7614,822,72,4
Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning13,813,64,40,00,00,00,0
Olje- og gassutvinning - prosessutslipp1,00,328,90,00,00,00,0
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning3,83,71,80,10,00,00,0
Industri og bergverk - prosessutslipp7,87,19,21,30,022,70,0
Energiforsyning1,71,71,00,10,00,00,0
Oppvarming i andre næringer0,70,70,20,00,00,00,0
Oppvarming i husholdninger0,50,35,70,10,00,00,0
Personbiler5,65,50,30,10,00,00,0
Andre lette kjøretøy1,61,60,00,00,00,00,0
Tunge kjøretøy3,03,00,50,10,00,00,0
Motorsykler og mopeder0,10,10,30,00,00,00,0
Jernbane0,00,00,00,00,00,00,0
Innenriks luftfart1,41,40,00,00,00,00,0
Innenriks sjøfart og fiske2,82,66,10,10,00,00,0
Motorredskaper m.m.2,22,10,60,10,00,00,0
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel3,20,0102,12,20,00,00,0
Jordbruk - kunstgjødsel og annet1,30,10,04,00,00,00,0
Avfallsdeponigass1,20,046,80,00,00,00,0
Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger0,00,00,00,00,00,00,0
Bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m.1,40,1..0,0614,80,02,4
Annet0,40,14,80,40,00,00,0