Tabell

Utslipp til luft av tungmetaller, svevestøv, PAH-4 og dioksin1
2015Prosentvis endring
2014 - 20151990 - 2015
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Bly (kg)7 24423,1-96,2
Kadmium (kg)46712,0-68,9
Kvikksølv (kg)242-9,7-83,0
Arsen (kg)1 55725,9-54,8
Krom (kg)3 092-4,0-72,5
Kobber (kg)28 100-1,317,2
Svevestøv - PM10 (tonn)37 1411,1-28,7
PAH-4 (kg)6 3531,0-68,1
Dioksin (g)170,5-85,6