Tabell

Bosatte arbeidstakere 16-69 år med legemeldt sykefravær i prosent av alle arbeidstakere, etter kjønn.
2. kvartal 2016
Begge kjønn5,8
Menn4,1
Kvinner7,6