Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2016August 2015 - August 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal777-1,4
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst44144,4
Industri i alt7323,7
Bygg og anlegg551,9
Bustader og forretninsbygg66-21,4
Transport490-3,5
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import232-20,0
Anna sal14-33,3