Tabell

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
1. kvartal 2015 - 2. kvartal 20151. kvartal 2016 - 2. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,0-0,1
Industri0,00,2
Kraftforsyning-0,10,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,10,5
Bygge- og anleggsvirksomhet0,40,7
Varehandel0,10,3
Samferdsel0,10,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,00,1
Informasjon og kommunikasjon0,20,5
Omsetning og drift av fast eiendom0,10,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,00,1
Forretningsmessig tjenesteyting-0,10,3
Undervisning0,00,3
Helse- og sosialtjenester0,00,1
Kultur, underholdning og fritid i alt0,31,0
Personlig tjenesteyting1,10,8