Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerJuni 2016
A. Internasjonale reserver NOK522 360
A. Internasjonale reserver USD62 424
(1) Valutareserver439 636
(a) Verdipapir420 847
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:18 788
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF18 070
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet719
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF6 745
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF14 860
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar61 119
finansielle derivat5
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna61 114
B. Andre krav i valuta11 328
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar120
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar1
gull utanfor internasjonale reservar0
anna11 207
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Mai 2016
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-10-10
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-10-10
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-1 800-1 80000
(b) Lange posisjonar (+)51551500
3. Anna-36 353-36 35300
utbetalingar relaterte til repos (-)-872-87200
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-35 481-35 48100
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarMai 2016
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp37 965
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-5 092
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 143 057
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)5
terminar1
futures0
byteavtalar0
opsjonar4
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar utanfor SDR-kurven0