Tabell

Pleie- og omsorg
2015Prosentvis endring
Brukarar av omsorgstenester2014 - 20152011 - 2015
1Grunna overgang til ny datakjelde (A-ordninga), blir ikkje endringstal for årsverk vist. Grunna overgangen er det p.t. heller ikkje tal over fråvere og brukarretta teneste tilgjengeleg.
I alt275 2001,02,4
Berre praktisk hjelp37 663-3,8-13,1
Berre heimesjukepleie82 4005,517,4
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie62 437-1,2-1,8
Tidsavgrensa opphald i institusjon9 3030,51,2
Langtidsopphald i institusjon33 547-1,0-1,9
Andre tenester til heimebuande49 8502,23,3
 
Helse- og omsorgsinstitusjonarPlassar
I alt40 708-1,5-1,4
Delen private plassar11,75,520,5
Delen plassar i brukartilpassa einerom m/ eige bad/WC81,50,45,2
Legetimar per veke per bebuar i sjukeheim0,538,235,9
 
Personell i omsorgstenestene1Årsverk
I alt135 432,92....
Delen årsverk i brukarretta teneste m/ fagutdanning......
Delen legemeld sjukefråvere av kommunale årsverk i brukarretta teneste i alt......
 
Utgifter i omsorgstenestene1 000 kroner
Omsorgstenestene samla, i 1 000 kroner101 758 8490,822