Tabell

Innvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal.1
2015
Alle landNorgeDanmarkFinlandSverigeTysklandØvrige EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New ZealandEuropa utenom EU-/EØS-områdetAsia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. Dette gir endring i tidsserien. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
2Helse-og sosialtjenester inkluderer næringene 86-88
3Helsefagarbeider er inkludert
4Medisinstudenter med lisens er inkludert
5Fra 2011 er kun kliniske psykologer inkludert. Personer med andre psykologiutdanninger finnes under "Øvrig helseutdanning på universitetsnivå"
Helse- og sosialfagutdanning i alt237 7193451 7949905 3902 3486 8604 02515 967
Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider310 3461041781511 3341888231 4766 092
Andre grupper på videregående nivå3 3582489351751494324422 012
Ergo- og fysioterapeut1 23091365320717741950179
Sykepleier, jordmor og helsesøster11 0531036155962 2876452 4918323 484
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå4 10750239744031757703902 006
Lege42 3102116511273145463393839
Lege med spesialitet2 9301822637335624831234625
Tannlege og tannlegespesialister9913351414315520398340
Psykolog568388813175601984299
Øvrig helseutdanning på universitetsnivå7115236583023068291