Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
April 2016April 2015 - April 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal6682,3
Jordbruk og skogbruk2-33,3
Fiske og fangst44100,0
Industri i alt60-9,1
Bygg og anlegg3030,4
Bustader og forretninsbygg71-2,7
Transport405-5,4
Offentleg verksemd1-50,0
Netto direkte import22547,1
Anna sal2938,1