Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerJanuar 2016
A. Internasjonale reserver NOK520 362
A. Internasjonale reserver USD59 622
(1) Valutareserver426 443
(a) Verdipapir425 853
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:591
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF517
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet73
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF6 833
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF18 078
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar69 008
finansielle derivat7
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna69 001
B. Andre krav i valuta3 235
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar135
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar1
gull utanfor internasjonale reservar0
anna3 098
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Januar 2016
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-20-20
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-20-20
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-1 000-1 00000
(b) Lange posisjonar (+)1 3651 36500
3. Anna-36 539-36 53900
utbetalingar relaterte til repos (-)-943-94300
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-35 596-35 59600
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarJanuar 2016
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp38 138
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-4 845
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 142 983
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)9
terminar1
futures0
byteavtalar0
opsjonar8
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar utanfor SDR-kurven0