Tabell

Bosatte arbeidstakere 16-69 år med legemeldt sykefravær i prosent av alle arbeidstakere, etter kjønn.
4. kvartal 2015
Begge kjønn6,3
Menn4,5
Kvinner8,3