Tabell

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2014 - 4. kvartal 20143. kvartal 2015 - 4. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift2,00,4
Industri0,90,1
Kraftforsyning1,30,7
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,60,1
Bygge- og anleggsvirksomhet1,00,1
Varehandel0,3-0,1
Samferdsel0,81,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,10,6
Informasjon og kommunikasjon1,1-0,1
Omsetning og drift av fast eiendom1,20,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,10,7
Forretningsmessig tjenesteyting0,1-0,1
Undervisning2,00,1
Helse- og sosialtjenester1,3-0,3
Kultur, underholdning og fritid i alt0,4-0,1
Personlig tjenesteyting0,5-0,4