Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal7112,0
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst23-17,9
Industri i alt64-23,8
Bygg og anlegg12-25,0
Bustader og forretninsbygg12256,4
Transport4627,7
Offentleg verksemd2-33,3
Netto direkte import213-66,7
Anna sal10-41,2