Tabell

Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)
2015
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Disse tallene omfatter i all hovedsak handel med eldre skip , fly og oljeplattformer.
I alt614 091100,0848 151100,0
 
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske16 6712,744 6305,3
01 Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell14 8622,47360,1
02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk3620,11 8750,2
03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst1 4460,242 0185,0
 
Bergverksdrift og utvinning10 6321,7434 09851,2
05 Steinkull og brunkull9670,25580,1
06 Råolje og naturgass3 4030,6427 73950,4
07 Metallholdig malm3 0800,51 9730,2
08 Bryting og bergverksdrift ellers3 1810,53 8280,5
 
Bearbeidede varer577 03094,0353 77341,7
10 Næringsmidler38 9246,338 0864,5
11 Drikkevarer5 8000,97850,1
12 Tobakksvarer2 3910,420,0
13 Tekstiler7 1681,21 3510,2
14 Klær18 7693,18650,1
15 Lær og lærvarer7 0761,22810,0
16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler13 1482,12 7150,3
17 Papir og papirvarer8 7051,46 7650,8
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak380,010,0
19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter22 0753,659 3647,0
20 Kjemikalier og kjemiske produkter38 4006,338 1244,5
21 Farmasøytiske råvarer og preparater15 0832,512 4951,5
22 Gummi- og plastprodukter19 5913,23 6630,4
23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter9 8121,62 4650,3
24 Metaller38 8946,358 4576,9
25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr31 6435,213 8391,6
26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter57 5329,424 5582,9
27 Elektrisk utstyr33 1145,416 0041,9
28 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted69 30311,350 9766,0
29 Motorvogner og tilhengere60 5799,96 2620,7
30 Andre transportmidler49 5828,111 2551,3
31 Møbler14 1042,32 4310,3
32 Annen industriproduksjon15 2982,53 0260,4
 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 5070,24 1080,5
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 5070,24 1080,5
 
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2 7220,43 7590,4
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg00,000,0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall2 7220,43 7590,4
 
Informasjon og kommunikasjon4 9220,86360,1
58 Forlagsvirksomhet4 5220,76110,1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak4000,1250,0
 
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting90,010,0
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse60,000,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet30,010,0
 
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter5980,13340,0
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning4890,12960,0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet1090,0390,0
 
Annen tjenesteyting-0,000,0
96 Annen personlig tjenesteyting-0,000,0
 
Ufordelt produktgruppe100,06 8120,8
00 Uoppgitt00,06 8120,8