Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerNovember 2015
A. Internasjonale reserver NOK517 932
A. Internasjonale reserver USD59 656
(1) Valutareserver432 983
(a) Verdipapir425 870
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:7 113
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF6 665
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet448
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF6 704
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF17 644
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
vekt reint gull i unser0
(5) Andre internasjonale reservar60 601
finansielle derivat3
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna60 597
B. Andre krav i valuta4 555
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar123
lån utanfor internasjonale reservar27
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar0
gull utanfor internasjonale reservar0
anna4 405
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Oktober 2015
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-40 454-40 45400
utbetalingar (-) - (hovudstol)-40 454-40 45400
utbetalingar (-) - (renter)0000
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-1 400-1 40000
(b) Lange posisjonar (+)79579500
3. Anna-761-76100
utbetalingar relaterte til repos (-)-708-70800
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-53-5300
andre innbetalingar (+)0000
III. Mogelege framtidige kortsiktige netto valutastraumar (nominell verdi)Oktober 2015
Netto valutastraumarNetto valutastraumar, 3-12 mndNetto valutastraumar, 0-1 mndNetto valutastraumar - totalNetto valutastraumar, 1-3 mnd
1. Avtale gjeld i utenlandsk valuta0000
(a) garantiar på lån med forfall innan eitt år0000
(b) anna avtala gjeld0000
2. Verdipapirer i valuta utstedt med embedded options (puttable bonds)
3. Unytta, absolutt kreditt utferda av:0000
andre nasjonale pengemyndigheter, BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(+)0000
BIS (+)0000
IMF (+)0000
andre internasjonale organisasjonar (+)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (+)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (+)0000
(4)Unytta, absolutt kreditt utferda til:0000
(a) andre nasjonale pengemyndigheiter BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(-)0000
BIS (-)0000
IMF (-)0000
andre internasjonale organisasjonar (-)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (-)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (-)0000
5. Aggregerte korte og lange posisjonar av opsjoner i utanlandsk valuta vis-a-vis innanlandsk valuta
(a) Korte posisjonar0000
(i) Kjøpte salgsopsjoner (puts)0000
(ii) Utstedte kjøpsopsjoner (calls)0000
(b) Lange posisjonar0000
(i) Kjøpte kjøpsopsjoner (calls)0000
(ii) Utstedte salgsopsjoner (puts)0000
PRO MEMORIA:
 
IV. SpesifikasjonarOktober 2015
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
korte posisjonar0
lange posisjonar0
andre instrument0
c) Eigedelar med hefte0
inkludert i internasjonale reservar0
inkludert i andre krav i valuta0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp32 693
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-4 677
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 137 370
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)5
terminar5
futures0
byteavtalar0
opsjonar0
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
(a) korte posisjonar (-)0
(b) lange posisjonar (+)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(a) korte posisjonar0
(i) kjøpte puts0
(ii) utstedte calls0
(b) lange posisjonar0
(i) kjøpte calls0
(ii) utstedte puts0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar utanfor SDR-kurven0