Tabell

Statlige låneinstitutt. resultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20152. kvartal 20151. kvartal 20154. kvartal 20143. kvartal 2014
Sum renteinntekter og lignende inntekter5 3303 6071 8177 1065 272
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner5 3303 6071 8177 1065 272
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader5 8263 9311 9797 6385 754
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner5 8023 9141 9717 6075 729
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader241683225
 
Netto renteinntekter-497-323-163-532-483
 
Netto provisjonsinntekter-35-23-11-47-35
Provisjonsinntekter10741411
Provisjonskostnader4530156145
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta21-7-1-4-3
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer......-1-1
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning141..55
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta7-8-1-8-7
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter19 42511 7478 04925 74418 705
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning00..11
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)19 42411 7478 04925 74318 704
 
Sum inntekter24 78515 3549 86932 86123 985
 
Sum administrasjonskostnader1 3139154351 8351 335
Lønn og andre personalkostnader1 0467293581 4131 027
Andre administrasjonskostnader26718678422307
 
Sum andre driftskostnader16 97010 0567 28122 38916 155
Avskrivninger og nedskrivninger21143
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)16 96810 0557 28122 38516 152
 
Sum kostnader24 15414 9329 71131 92323 290
 
Resultat før tap631422158938695
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.4213051101 013549
Tap på utlån4223051101 004543
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-1....96
 
Resultat før skatt20911748-75146
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt20911748-75146