Tabell

Finansieringsselskaper, kvartalsresultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20152. kvartal 20151. kvartal 20154. kvartal 20143. kvartal 2014
Sum renteinntekter og lignende inntekter7 0664 6692 46810 2917 243
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner7 0644 6682 46810 2867 239
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter21155
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader1 7991 2005962 7152 016
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 5811 0565282 3811 786
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital62422111271
Andre rentekostnader15610347221159
 
Netto renteinntekter5 2673 4691 8727 5765 227
 
Netto provisjonsinntekter403281-21661953
Provisjonsinntekter2 2531 4076432 6972 155
Provisjonskostnader1 8501 1266642 0361 202
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta12743315
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer......0..
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning........0
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta4-2-1101
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter8952313
 
Sum andre driftsinntekter3572661631 4421 309
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning22164
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper10011
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)3542641621 4361 304
 
Sum inntekter9 6876 3483 27814 46310 721
 
Sum administrasjonskostnader1 6711 1155822 3461 678
Lønn og andre personalkostnader1 0256673641 4301 038
Andre administrasjonskostnader646448218916640
 
Sum andre driftskostnader8505632732 0021 475
Avskrivninger og nedskrivninger138944513692
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)7124692281 8651 383
 
Sum kostnader6 1704 0032 1159 0986 371
 
Resultat før tap3 5182 3451 1645 3654 350
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.414246140699489
Tap på utlån440266149739518
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-26-19-9-40-29
 
Resultat før skatt3 1042 0991 0244 6663 861
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad8565442541 1571 074
 
Resultat etter skatt2 2481 5557703 5092 787