Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal783-0,8
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst2450,0
Industri i alt60-27,7
Bygg og anlegg486,7
Bustader og forretninsbygg68-20,9
Transport449-6,8
Offentleg verksemd3200,0
Netto direkte import229-37,0
Anna sal98250,0