Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
April 2015April 2014 - April 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal653-0,6
Jordbruk og skogbruk30,0
Fiske og fangst2269,2
Industri i alt66-25,8
Bygg og anlegg2315,0
Bustader og forretninsbygg73-5,2
Transport428-0,9
Offentleg verksemd2-33,3
Netto direkte import217325,0
Anna sal2131,3