Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mars 2015Mars 2014 - Mars 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal6770,0
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst2780,0
Industri i alt78-10,3
Bygg og anlegg18-18,2
Bustader og forretninsbygg8622,9
Transport437-1,6
Offentleg verksemd2-71,4
Netto direkte import210-28,6
Anna sal1812,5