Tabell

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker0084....88....81....59..
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner007 423....7 724....8 163....6 007..
Utlån til og fordringer på kunder00137 204....131 761....128 502....124 626..
Sertifikater og obligasjoner00......................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.0068....68....645....640..
Finansielle derivater00829....170....346....305..
Immaterielle eiendeler001 059....1 056....1 537....1 096..
Varige driftsmidler00336....269....212....142..
Andre eiendeler004 225....5 277....4 265....4 269..
Sum eiendeler00151 226....146 413....143 751....137 143..
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner00......................
Innskudd fra kunder00......................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld001 695....1 420....420....420..
Andre lån00117 355....113 148....111 413....106 173..
Finansielle derivater0020....17....18....62..
Annen gjeld0011 757....11 812....12 618....12 523..
Ansvarlig lånekapital002 089....1 926....1 926....1 926..
Sum gjeld00132 917....128 323....126 395....121 104..
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital004 296....4 275....4 169....4 002..
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)003 143....3 146....2 923....2 628..
Opptjent egenkapital007 464....7 887....8 644....8 786..
Ufordelt resultat003 407....2 781....1 620....623..
Sum egenkapital0018 310....18 090....17 356....16 039..
 
Sum gjeld og egenkapital00151 226....146 413....143 751....137 143..