Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerMars 2015
A. Internasjonale reserver NOK530 786
A. Internasjonale reserver USD65 862
(1) Valutareserver451 346
(a) Verdipapir399 119
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:52 226
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF50 155
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet2 071
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF6 577
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF16 473
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
vekt reint gull i unser0
(5) Andre internasjonale reservar56 391
finansielle derivat3
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna56 387
B. Andre krav i valuta65 738
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar139
lån utanfor internasjonale reservar2 671
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar-6
gull utanfor internasjonale reservar0
anna62 934
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Februar 2015
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta0000
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (rentar)0000
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (rentar)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-1 400-1 40000
(b) Lange posisjonar (+)1 6241 62400
3. Anna-90 267-90 26700
utbetalingar relaterte til repos (-)-1 297-1 29700
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-88 970-88 97000
andre innbetalingar (+)0000
III. Mogelege framtidige kortsiktige netto valutastraumar (nominell verdi)Februar 2015
Netto valutastraumarNetto valutastraumar, 3-12 mndNetto valutastraumar, 0-1 mndNetto valutastraumar - totalNetto valutastraumar, 1-3 mnd
1. Avtale gjeld i utenlandsk valuta0000
(a) garantiar på lån med forfall innan eitt år0000
(b) anna avtala gjeld0000
2. Verdipapirer i valuta utstedt med embedded options (puttable bonds)
3. Unytta, absolutt kreditt utferda av:0000
andre nasjonale pengemyndigheter, BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(+)0000
BIS (+)0000
IMF (+)0000
andre internasjonale organisasjonar (+)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (+)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (+)0000
(4)Unytta, absolutt kreditt utferda til:0000
(a) andre nasjonale pengemyndigheiter BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(-)0000
BIS (-)0000
IMF (-)0000
andre internasjonale organisasjonar (-)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (-)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (-)0000
5. Aggregerte korte og lange posisjonar av opsjoner i utanlandsk valuta vis-a-vis innanlandsk valuta
(a) Korte posisjonar0000
(i) Kjøpte salgsopsjoner (puts)0000
(ii) Utstedte kjøpsopsjoner (calls)0000
(b) Lange posisjonar0000
(i) Kjøpte kjøpsopsjoner (calls)0000
(ii) Utstedte salgsopsjoner (puts)0000
PRO MEMORIA:
 
IV. SpesifikasjonarFebruar 2015
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
korte posisjonar0
lange posisjonar0
andre instrument0
c) Eigedelar med hefte0
inkludert i internasjonale reservar0
inkludert i andre krav i valuta0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp45 466
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-7 287
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 152 753
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)8
terminar2
futures0
byteavtalar0
opsjonar6
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
(a) korte posisjonar (-)0
(b) lange posisjonar (+)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(a) korte posisjonar0
(i) kjøpte puts0
(ii) utstedte calls0
(b) lange posisjonar0
(i) kjøpte calls0
(ii) utstedte puts0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar utanfor SDR-kurven0