Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerFebruar 2015
A. Internasjonale reserver NOK506 166
A. Internasjonale reserver USD66 335
(1) Valutareserver413 358
(a) Verdipapir383 689
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:29 669
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF21 390
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet8 279
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF7 877
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF15 910
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
vekt reint gull i unser0
(5) Andre internasjonale reservar69 022
finansielle derivat3
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna69 019
B. Andre krav i valuta8 407
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar66
lån utanfor internasjonale reservar2 581
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar-1
gull utanfor internasjonale reservar0
anna647
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)November 2014
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-522-52200
utbetalingar (-) - (hovudstol)-521-52100
utbetalingar (-) - (rentar)0000
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (rentar)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)-500-50000
(b) Lange posisjonar (+)1 2681 26800
3. Anna-28 327-28 32700
utbetalingar relaterte til repos (-)-562-56200
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-27 765-27 76500
andre innbetalingar (+)0000
III. Mogelege framtidige kortsiktige netto valutastraumar (nominell verdi)November 2014
Netto valutastraumarNetto valutastraumar, 3-12 mndNetto valutastraumar, 0-1 mndNetto valutastraumar - totalNetto valutastraumar, 1-3 mnd
1. Avtale gjeld i utenlandsk valuta0000
(a) garantiar på lån med forfall innan eitt år0000
(b) anna avtala gjeld0000
2. Verdipapirer i valuta utstedt med embedded options (puttable bonds)
3. Unytta, absolutt kreditt utferda av:0000
andre nasjonale pengemyndigheter, BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(+)0000
BIS (+)0000
IMF (+)0000
andre internasjonale organisasjonar (+)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (+)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (+)0000
(4)Unytta, absolutt kreditt utferda til:0000
(a) andre nasjonale pengemyndigheiter BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(-)0000
BIS (-)0000
IMF (-)0000
andre internasjonale organisasjonar (-)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (-)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (-)0000
5. Aggregerte korte og lange posisjonar av opsjoner i utanlandsk valuta vis-a-vis innanlandsk valuta
(a) Korte posisjonar0000
(i) Kjøpte salgsopsjoner (puts)0000
(ii) Utstedte kjøpsopsjoner (calls)0000
(b) Lange posisjonar0000
(i) Kjøpte kjøpsopsjoner (calls)0000
(ii) Utstedte salgsopsjoner (puts)0000
PRO MEMORIA:
 
IV. SpesifikasjonarNovember 2014
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
korte posisjonar0
lange posisjonar0
andre instrument0
c) Eigedelar med hefte0
inkludert i internasjonale reservar0
inkludert i andre krav i valuta0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp43 100
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-4 346
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 147 447
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)25
terminar16
futures0
byteavtalar0
opsjonar9
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
(a) korte posisjonar (-)0
(b) lange posisjonar (+)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(a) korte posisjonar0
(i) kjøpte puts0
(ii) utstedte calls0
(b) lange posisjonar0
(i) kjøpte calls0
(ii) utstedte puts0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar utanfor SDR-kurven0