Tabell

Statlige låneinstitutt. resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20143. kvartal 20142. kvartal 20141. kvartal 20144. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter7 1065 2723 4901 7106 887
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner7 1065 2723 4901 7106 887
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader7 6385 7543 8041 8617 383
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner7 6075 7293 7881 8617 325
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader322516058
 
Netto renteinntekter-532-483-314-151-497
 
Netto provisjonsinntekter-47-35-23-12-39
Provisjonsinntekter14117314
Provisjonskostnader6145301553
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-4-3015
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-1-10....
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning5552..
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-8-7-4-15
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter25 74418 70511 5998 01625 199
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning111..1
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)25 74318 70411 5988 01625 198
 
Sum inntekter32 86123 98515 0979 73032 105
 
Sum administrasjonskostnader1 8351 3358604371 751
Lønn og andre personalkostnader1 4131 0276443401 300
Andre administrasjonskostnader42230721597452
 
Sum andre driftskostnader22 38916 1559 9527 13421 928
Avskrivninger og nedskrivninger43315
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)22 38516 1529 9497 13321 923
 
Sum kostnader31 92323 29014 6469 44731 116
 
Resultat før tap938695451283989
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.1 013549445365899
Tap på utlån1 004543443365894
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)96205
 
Resultat før skatt-751466-8290
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt-751466-8290