Tabell

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20143. kvartal 20142. kvartal 20141. kvartal 20144. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter54 55741 17427 64113 89055 131
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner53 59040 45527 18413 70354 300
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer2 9602 0981 4076602 874
Andre renteinntekter-1 992-1 379-950-473-2 043
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader34 80026 32317 7548 76934 731
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner5 1993 9572 5751 2215 278
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital33 28324 91716 5178 38534 039
Andre rentekostnader-3 682-2 551-1 337-836-4 587
 
Netto renteinntekter19 75814 8519 8875 12020 400
 
Netto provisjonsinntekter-2 858-2 196-1 547-814-2 708
Provisjonsinntekter1541258741282
Provisjonskostnader3 0122 3221 6348552 990
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-8 021-7 254-5 394-2 885-9 918
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-22 883-2 335-4 687380-11 677
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta390150-823-2694 964
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter14 473-5 069117-2 996-3 205
 
Sum andre driftsinntekter393382160
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning555..5
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)342832155
 
Sum inntekter46 72934 07722 34311 04745 655
 
Sum administrasjonskostnader6 2854 7283 2761 7306 343
Lønn og andre personalkostnader35325416986348
Andre administrasjonskostnader5 9324 4743 1071 6455 995
 
Sum andre driftskostnader42130319895404
Avskrivninger og nedskrivninger1396325
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)40829319292380
 
Sum kostnader44 51733 67522 86311 45044 468
 
Resultat før tap2 212403-520-4031 187
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.67777926195
Tap på utlån67777926195
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt2 146325-600-429991
Andre resultatkomponenter........-1
Skattekostnad57679-162-105-350
 
Resultat etter skatt1 570246-437-3241 340