Tabell

Finansieringsselskaper, kvartalsresultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20143. kvartal 20142. kvartal 20141. kvartal 20144. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter10 2867 2434 8172 3399 163
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner10 2827 2394 8142 3399 159
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter55304
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader2 7142 0161 3236392 603
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner2 3811 7861 1715662 392
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital11271472361
Andre rentekostnader22115910550150
 
Netto renteinntekter7 5725 2273 4941 7006 560
 
Netto provisjonsinntekter6619535312291 222
Provisjonsinntekter2 6972 1551 3606112 628
Provisjonskostnader2 0351 2028303821 406
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta331510326
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer0......-7
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..0000
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta1012-18
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter23138425
 
Sum andre driftsinntekter1 4421 309603112395
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning64312
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper11101
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)1 4361 304599111392
 
Sum inntekter14 45810 7216 7903 06612 212
 
Sum administrasjonskostnader2 3461 6781 1085682 154
Lønn og andre personalkostnader1 4301 0386733551 330
Andre administrasjonskostnader916640435213824
 
Sum andre driftskostnader2 0021 4759374221 992
Avskrivninger og nedskrivninger136924922103
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)1 8661 3838884011 890
 
Sum kostnader9 0986 3714 1972 0128 155
 
Resultat før tap5 3604 3502 5931 0544 057
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.688489331174573
Tap på utlån728518350183626
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-40-29-19-10-53
 
Resultat før skatt4 6733 8612 2628803 484
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad1 1551 074640270785
 
Resultat etter skatt3 5182 7871 6226112 699