Tabell

Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)
2014
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Disse tallene omfatter i all hovedsak handel med eldre skip , fly og oljeplattformer.
I alt560 723100,0897 810100,0
 
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske15 5712,840 4644,5
01 Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell13 6392,47290,1
02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk3820,11 5540,2
03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst1 5500,338 1814,3
 
Bergverksdrift og utvinning11 5852,1501 19755,8
05 Steinkull og brunkull8840,28550,1
06 Råolje og naturgass5 4181,0494 58955,1
07 Metallholdig malm2 6840,52 3810,3
08 Bryting og bergverksdrift ellers2 5990,53 3710,4
 
Bearbeidede varer523 90593,4341 34938,0
10 Næringsmidler34 2576,136 0284,0
11 Drikkevarer5 4351,06230,1
12 Tobakksvarer2 1460,430,0
13 Tekstiler6 3311,11 2990,1
14 Klær16 6973,08460,1
15 Lær og lærvarer6 1611,12360,0
16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler12 4182,22 4440,3
17 Papir og papirvarer8 4691,56 3770,7
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak450,020,0
19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter23 0094,178 0348,7
20 Kjemikalier og kjemiske produkter35 5186,333 9863,8
21 Farmasøytiske råvarer og preparater13 4992,410 5481,2
22 Gummi- og plastprodukter18 1023,23 6610,4
23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter8 8881,62 2620,3
24 Metaller41 4697,455 4106,2
25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr28 7835,110 1901,1
26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter51 1349,121 4692,4
27 Elektrisk utstyr32 1045,714 9011,7
28 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted66 17811,843 2924,8
29 Motorvogner og tilhengere54 1809,75 1750,6
30 Andre transportmidler32 0545,79 7051,1
31 Møbler12 6882,32 2960,3
32 Annen industriproduksjon14 3402,62 5640,3
 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 5910,35 3650,6
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 5910,35 3650,6
 
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2 7150,54 0050,4
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg-0,000,0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall2 7150,54 0050,4
 
Informasjon og kommunikasjon4 9040,96910,1
58 Forlagsvirksomhet4 3240,86550,1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak5790,1360,0
 
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting50,050,0
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse30,040,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet20,010,0
 
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter4490,12910,0
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning3920,12420,0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet570,0490,0
 
Annen tjenesteyting-0,0-0,0
96 Annen personlig tjenesteyting-0,0-0,0
 
Ufordelt produktgruppe1-0,04 4420,5
00 Uoppgitt-0,04 4420,5