Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2014Desember 2013 - Desember 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal6970,0
Jordbruk og skogbruk2-60,0
Fiske og fangst2886,7
Industri i alt84-4,5
Bygg og anlegg16-30,4
Bustader og forretninsbygg78-25,7
Transport429-0,7
Offentleg verksemd3-40,0
Netto direkte import239333,3
Anna sal1713,3