Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2014Desember 2013 - Desember 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt6970,0
Bilbensin96-3,0
Autodiesel3191,9
Andre mellomdestillat149-15,8
Parafinprodukt11032,5
Tungolje12-20,0
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt21220,0